قیمت تیراهن ۱۲

A steel beam is a structural steel product that is made to support heavy loads. Steel beams come in different sizes and types, hence their different applications in theقیمت آهن ۱۲ اصفهان  construction of structures and buildings. The specifications of a structure determine the geometry, size and shape of beams. These beams can be straight or curved.قیمت تیراهن ۱۲

Types of Steel Beams

Types of steel beams based on support

Types of beams based on geometry

قیمت تیراهن ۱۲

Types of beams based on cross sections

Uses of beams

Advantages of steel beams

تیر فولادی سازه فولادی گفته می شود  که به منظور پشتیبانی و حفاظت از بارهای سنگین تولید می شود. تیرفولادی اندازه ها و انواع مختلفی دارد و از اینرو در ساخت و ساز و بنا کاربردهای بسیار متنوعی دارد. ویژگی اختصاصی سازه فولادی تعیین کننده شکل هندسی، اندازه و شکل تیرها خواهند بود. این تیرها می توانند صاف و یا منحنی باشند.قیمت تیراهن ۱۲

انواع تیرهای فولادی

انواع تیرهای فولادی برمبنای (نوع) پشتیبانی

انواع تیر فولادی برمبنای شکل هندسی

انواع تیرها بر مبنای سطح مقطع

کاربرد تیرها

فلزنقره فولاد آلیاژی فلز طلا
ورق سیاه فولاد کربن فلز برنز
ورق آلیاژی فولاد استنلس استیل فلز برنج
ورق رنگی فولاد اهواز فولاد

 

مزیت تیرهای فولادی